Regulamin witryny FirmU.pl

z 1 grudnia 2019 roku

1. Definicje:
a) Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem https://FirmU.pl.
Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu materiałów lub szkoleń w witrynie https://FirmU.pl.
b) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z witryny oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez witrynę https://FirmU.pl.
Regulamin może być pobrany z witryny (https://FirmU.pl/regulamin/ lub w stopce strony głównej i podstron witryny) i wydrukowany w każdym czasie.
c) Konsument – Klient zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego (Ustawa z 23 kwietnia 1964, Dz.U. 16.93 z późn. zm.).
d) Strona szkolenia – strona zawierająca dokładny opis szkolenia i materiałów, wraz z formularzem zamówienia, warunkami technicznymi, ewentualnymi ograniczeniami technicznymi i ceną brutto.

2. Świadczenia. Dostępna pod adresem https://FirmU.pl/ witryna internetowa oferuje dostęp do treści cyfrowych – płatnych i bezpłatnych materiałów edukacyjnych i szkoleń.

3. Świadczenia od strony technicznej. Szkolenia realizowane są głównie w formie nagrań wideo (mp4 albo stream dostępny poprzez vimeo albo youtube). Uzupełnieniem materiałów wideo mogą być: pliki tekstowe (dostarczane w formatach opisanych na stronie szkolenia), arkuszy kalkulacyjnych (dostarczane w formatach opisanych na stronie szkolenia), stron internetowych, nagrań audio (dostarczane w formatach opisanych na stronie szkolenia). Wymienione pliki pdf nie będą otwarte do edycji. Dostarczane materiały i szkolenia wymagają posiadania dostępu do sieci internet – łącze o przepustowości pozwalającej na odtwarzanie przeciętnego materiału np. ze strony youtube. Uzyskanie dostępu do materiałów i szkoleń wymaga posiadania i podania aktywnego adresu email. Będzie on wykorzystany do potwierdzenia zawarcia umowy, przekazania danych dostępowych oraz bieżącego kontaktu klienta z trenerem. Do odtworzenia szkoleń i materiałów wystarczy przeglądarka internetowa. Do otworzenia i praktycznego zastosowania materiałów uzupełniających wystarczający będzie dostęp do jednego z narzędzi: strony docs.google.com. lub narzędzi pakietu OpenOffice lub MS Office.
Dokładam starań, aby wszystkie szkolenia i materiały były responsywne, tj. automatycznie prawidłowo otwierały się z dopasowaniem do Państwa urządzenia – telefonu, tabletu, laptopa czy komputera stacjonarnego. (Ludzkim językiem: Jeżeli możliwe było otworzenie strony https://FirmU.pl, tego regulaminu oraz opublikowanych na https://FirmU.pl przykładowych, bezpłatnych materiałów wideo, to korzystanie z materiałów i szkoleń płatnych na takim samym sprzęcie i parametrach łącza internetowego również będzie możliwe).

4. Podmiot dostarczający szkolenia oraz prowadzący witrynę, zwany też administratorem:
Tomasz Nowiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Nowiński,
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
NIP: 8941055167
Regon: 932833017

Dane adresowe / kontaktowe:
Telefon: +48 795 272 094 (opłata wg cennika operatora).
Adres do korespondencji: 52-436 Wrocław, ul. Leszczynowa 20
Adres reklamacje: 52-436 Wrocław, ul. Leszczynowa 20
Adres kontaktowy: admin[at]FirmU.pl
Zabezpieczenie antyspamowe – podczas wysyłania maila [at] z adresu wyżej należy zamienić na znak @ 

Konto firmowe:
ING Bank Śląski SA
Numer konta: 30 1050 1575 1000 0091 1431 5048
(Uwaga! Ponieważ znane są przypadki podmieniania numerów kont na stronach internetowych i w regulaminach, w każdej chwili można zweryfikować konto z numerem konta w pliku graficznym: weryfikacja numeru konta – obraz)

Konto firmowe podane na fakturach oraz w pliku graficznym:
* powinno być w obu dokumentach jednakowe – w przypadku rozbieżności proszę o wstrzymanie płatności i kontakt
* jest zgłoszone do tzw. białej listy prowadzonej przez ministerstwo finansów

5. Wszelkie zapytania, w tym dotyczące płatności, reklamacyjne, itp. mogą być kierowane na adres: admin[at]FirmU.pl
lub pod numer telefonu: +48 795 272 094 (opłata wg cennika operatora).

Zabezpieczenie antyspamowe – podczas wysyłania maila [at] z adresu wyżej należy zamienić na znak @Witryna wykorzystuje pliki cookies.

Więcej informacji: Polityka cookies.

6. Wszelkie prawa do witryny, w tym prawa autorskie, własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, a także do treści wpisów, logotypów, zamieszczanych grafik należą do administratora, Tomasza Nowińskiego.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów i osoby odwiedzające witrynę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie witryny, oferowanych materiałów i szkoleń albo świadczonych usług, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Tomasza Nowińskiego, witryny i prowadzącego ją podmiotu.

8. Tomasz Nowiński oficjalnie informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się (mimo stosowanych zabezpieczeń) z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osób odwiedzających witrynę i Klientów. Odwiedzających witrynę i Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które chronić ich będą przed ww. zagrożeniami, m.in. programy antywirusowe, oprogramowanie chroniące tożsamość itp.

9. Osoba odwiedzająca witrynę i korzystająca z bezpłatnych zasobów, a także Klienci (o ile w karcie szkolenia nie określiłem inaczej) są uprawnieni do korzystania z zasobów witryny wyłącznie na użytek własny. Każde inne użycie wymaga uzyskania zgody administratora drogą mailową.

10. Dane osobowe. W przypadku zamówienia produktów oferowanych przez witrynę https://FirmU.pl może być konieczne podanie danych osobowych, niezbędnych do skutecznego i zgodnego z prawem świadczenia usługi lub dostarczenia produktu.

11. Administratorem zbieranych przez witrynę danych osobowych jest Tomasz Nowiński (wszelkie dane jak w punkcie 4. regulaminu). W firmie została wdrożona i jest przestrzegana polityka bezpieczeństwa danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.

12. O ile wyrazili Państwo zgodę (zapis do newslettera i kliknięcie w link z potwierdzeniem adresu w pierwszym przesłanym mailu – double opt-in), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów własnych firmy Tomasz Nowiński i produktów obcych firm. Mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie, m.in. przez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego przesłanego do Państwa maila w ramach otrzymywanego w imieniu witryny FirmU.pl newslettera.Proces zamówienia. Staram się dostarczać produkty w sposób prosty i bezpieczny. Aby uniknąć zwiększania ceny przez dodatkowe prowizje, uniknąć niebezpieczeństwa skopiowania Państwa danych oraz chronić Państwa dane finansowe, nie są stosowane żadne automatyczne narzędzia do zamówień, płatności i przyznawania dostępu do materiałów. Wszystkie te czynności wykonywane są przez świadomą, prawdziwą i żywą osobę.

13. Cena. Ceny oferowanych materiałów i szkoleń są podawane w karcie danego szkolenia. Jest to cena brutto podana w złotych polskich, zawierająca wszelkie składniki, w szczególności podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

14. Płatność. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem bankowym lub przez udostępnione bramki płatności. Nie ma możliwości wykonania płatności gotówkowej – wpłaty gotówkowe będą bezzwłocznie zwrócone wpłacającemu.

14. Czas trwania umowy. Czas dostępu do materiałów szkoleniowych jest podany na stronie szkolenia.

15. Ograniczenia regionalne i interoperacyjność. Wystąpienie ewentualnych ograniczeń regionalnych w dostępie do materiałów i szkoleń oraz możliwa interoperacyjność materiałów i szkoleń są zaznaczona na karcie z opisem szkolenia. Jeżeli ww. ograniczenia nie występują, informacja ta także znajduje się na karcie szkolenia.
(Przykład: Niektóre programy finansowo-księgowe prezentowane w szkoleniach mogą wymagać systemu operacyjnego Windows; niektóre kraje mogą blokować dostęp do wykorzystywanej platformy video itp.).

16. Reklamacja w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną może być złożona w formie elektronicznej – przesłana na adres: admin[at]firmu.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym proszę opisać zaistniały problem. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od przesłania maila ze zgłoszeniem rozpatrzę reklamację i odpowiem na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

Zabezpieczenie antyspamowe – podczas wysyłania maila [at] z adresu wyżej należy zamienić na znak @ 

17. Treści cyfrowe – zabezpieczenia. Dostarczane materiały i szkolenia są tzw. treściami cyfrowymi. Wszystkie dostarczone materiały są chronione prawem autorskim. Poszczególne treści mogą być zabezpieczone znakiem wodnym lub kodem zamieszczonym niejawnie w materiałach umożliwiającym ustalenie prawa Klienta do posiadanego dostępu. W ramach dostarczanych szkoleń i materiałów prowadzone jest sprawdzanie działań Klientów, np. sprawdzam najchętniej oglądane materiały, najczęściej porzucane materiały itp. – w celu stałego ulepszania dostarczanych treści i dostosowywania ich do oczekiwań Klientów.

18. Treści cyfrowe są dostarczane w formatach wymienionych w punkcie 3 regulaminu. W przypadku ewentualnego braku zgodności treści z Państwa sprzętem proszę o kontakt osobisty: admin[at]Firmu.pl.

Zabezpieczenie antyspamowe – podczas wysyłania maila [at] z adresu wyżej należy zamienić na znak @ 

19. Klient i obszar dostawy. Klientem nabywającym odpłatnie materiały i szkolenia może być zarówno Konsument jak i podmiot nie będący Konsumentem. Usługi są świadczone na rzecz polskich rezydentów. Szkolenia prezentują stan prawny, praktyki i rozwiązania przyjęte przez Rzeczpospolitą Polską.

20. Odstąpienie od umowy przez Klienta.
a)
Odstąpienie Klienta od umowy (drogą mailową, admin[at]FirmU.pl) przed przesłaniem zapłaty uważa się za umowę niezawartą.
b) Odstąpienie Klienta od umowy po przesłaniu zapłaty, a przed przyznaniem danych dostępowych i przesłaniem z danymi dostępowymi pierwszych materiałów szkoleniowych (PRZED rozpoczęciem świadczenia), powoduje rozwiązanie umowy. W takim wypadku, po potwierdzeniu przez FirmU.pl drogą mailową przyjęcia rezygnacji, Klientowi zostaną zwrócone wszelkie wpłaty. Zwrot nastąpi na konto, z którego otrzymana była wpłata. Termin wysłania zwrotu – nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy po mailu potwierdzającym rezygnację. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem wpłaconych kwot.
c) Mail potwierdzający rezygnację proszę przesłać: admin[at]FirmU.pl.
Zabezpieczenie antyspamowe – podczas wysyłania maila [at] z adresu wyżej należy zamienić na znak @
d) Odstąpienie od umowy po rozpoczęciu świadczenia – punkt 24 regulaminu.

21. Odstąpienie od umowy przez Klienta – termin
a)
Przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych. Klient w każdym formularzu zamówienia jest informowany o rozpoczęciu spełniania świadczenia przed terminem do odstąpienia od umowy i proszony o zgodę (zaznaczenie pola checkbox) na wcześniejsze rozpoczęcie wykonywania świadczenia. W takiej sytuacji zgodnie z ustawą Klient nie może skorzystać z 14 dni na odstąpienie od zawartej umowy.
b) Informacja o braku prawa do wypowiedzenia umowy znajduje się także na każdej karcie szkolenia.
c) W przypadku braku zgody (niezaznaczony checkbox) na wcześniejsze świadczenie usługi, dostęp do materiałów cyfrowych zostanie przydzielony po 14 dniach od zawarcia umowy.

22. Spory i sąd. Staram się wszystkie reklamacje rozpatrywać polubownie. W przypadku jednak drogi sądowej sądem właściwym dla rozpatrzenia ewentualnego sporu będzie:
a) Dla Klientów będących Konsumentami – sąd właściwy wg odpowiednich przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego .
b) Dla Klientów nie będących Konsumentami, sąd we Wrocławiu właściwy ze względu na siedzibę firmy Tomasz Nowiński.

23. Możliwość rozstrzygnięcia sporu przez ODR. Klienci nie będący przedsiębiorcami mają możliwość skorzystania z platformy ODR.
Klauzula informacyjna ODR:
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną, wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług.

24. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów na gruncie regulaminu, których polubowne rozstrzygnięcie okazało się niemożliwe, będzie prawo polskie.

25. Aktualność danych. Dokładam wszelkich starań aby prezentowane w witrynie treści były aktualne. Jednak z uwagi na zmienność prawa, w odniesieniu do opublikowanych materiałów dostępnych bezpłatnie, w tym szczególnie bezpłatnych filmów i prezentacji, które w wersjach archiwalnych mogą być dostępne w materiałach witryny. Oświadczam że nie ponoszę odpowiedzialności za zastosowanie tak prezentowanych informacji bezpłatnych przez osobę odwiedzającą witrynę. Zalecam za każdym razem sprawdzenie, czy prezentowana nieodpłatnie wiedza i praktyka jest zgodna z aktualnym stanem prawnym.

26. Na stronach witryny FirmU.pl mogą być zamieszczane linki do produktów i treści znajdujących się w obcych witrynach internetowych. Dokładam starań aby zamieszczone linki były aktualne i prowadziły do sprawdzonych i bezpiecznych źródeł. Regulaminy i polityka cookies witryny FirmU.pl nie obowiązują na linkowanych obcych stronach.

27. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.